NextRise 2022, Seoul

 • 00

 • 00

 • 00

 • 00

@COEX

16.06.2022(Thu) - 17.06.2022(Fri)

참여기업

부스 전시에 참여한 글로벌 기업과 스타트업들의 정보를 확인해 보세요.

전체 참여기업 보기

 • CRCC Asia Logo

  CRCC Asia

  Hall B , D01

 • Bovlabs SAS Logo

  Bovlabs SAS

  Hall B , D02

 • XQuant Logo

  XQuant

  Hall B , D03

 • Trabble Logo

  Trabble

  Hall B , D04

 • ProSpace Logo

  ProSpace

  Hall B , D05

 • Startup Lithuania Logo

  Startup Lithuania

  Hall B , D06

 • TICTAG Logo

  TICTAG

  Hall B , D07

 • Vouch Korea Logo

  Vouch Korea

  Hall B , D08

 • Qiwii Logo

  Qiwii

  Hall B , D09

 • BEPAHKUPI Logo

  BEPAHKUPI

  Hall B , D10

 • Asynos Logo

  Asynos

  Hall B , D12

 • BetterData Logo

  BetterData

  Hall B , D13

 • Zuno Carbon Logo

  Zuno Carbon

  Hall B , D14

 • Ruang Halal Logo

  Ruang Halal

  Hall B , D15

 • Eresto Logo

  Eresto

  Hall B , D16

 • Startup4industry Indonesia Logo

  Startup4industry Indonesia

  Hall B , D17

 • LifeSense Group Logo

  LifeSense Group

  Hall B , D18

 • You CB Logo

  You CB

  Hall B , D19

 • COMPREDICT Logo

  COMPREDICT

  Hall B , D20

 • ANNEA Logo

  ANNEA

  Hall B , D21

 • Wattify Logo

  Wattify

  Hall B , D22

 • Lipotype Logo

  Lipotype

  Hall B , D23

 • PITCHPERFECT Logo

  PITCHPERFECT

  Hall B , D24

 • KabuK Style Logo

  KabuK Style

  Hall B , D25

 • Liberaware Logo

  Liberaware

  Hall B , D26

 • Medical Note Logo

  Medical Note

  Hall B , D27

 • DyeMansion Logo

  DyeMansion

  Hall B , D28

Loading...